Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi

Endometriozis Tedavisi 1024 737 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159


Risk faktörleri

Genetik

Endometriozis hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenen kalıtsal bir durumdur. Endometriozisli kişilerin çocukları veya kardeşleri, endometriozis geliştirme riski daha yüksektir; düşük progesteron seviyeleri genetik olabilir ve hormon dengesizliğine katkıda bulunabilir. Etkilenmiş birinci derece akrabası olan bireylerde yaklaşık 6 kat artmış bir insidans vardır

Çevresel toksinler

Endometriozis ile ilişkili bazı faktörler şunlardır:

 • Östrojene uzun süre maruz kalma; örneğin, geç menopozda veya erken menarşta
 • Adet çıkışının tıkanması; örneğin, Müllerian anomalilerinde
 • Birkaç çalışma, dioksinlere maruz kalma ile endometriozis arasındaki potansiyel bağlantıyı araştırmıştır, ancak kanıtlar şüphelidir ve potansiyel mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır.
 • Dioksin ve endometriozis çalışmalarının endometriozis patogenezinde dioksinlere maruz kalmanın potansiyel bir rolü olduğunu öne sürse de, neden ve sonucu açıkça tanımlamak ve potansiyel toksisite mekanizmasını anlamak için çok fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Patofizyoloji

Endometriozisin kesin nedeni bilinmemekle birlikte gelişimini daha iyi anlamak ve açıklamak için birçok teori sunulmuştur. Bu kavramlar mutlaka birbirini dışlamaz. Endometriozisin patofizyolojisinin çok faktörlü olması ve birkaç faktör arasındaki etkileşimi içermesi muhtemeldir.

Oluşum

Ektopik endometriyum benzeri doku oluşumuna ilişkin ana teoriler arasında retrograd menstrüasyon, Müllerianosis, sölomik metaplazi, kök hücrelerin vasküler yayılması ve cerrahi transplantasyon yer alır.

Retrograd menstrüasyon teorisi

Endometriozisin bir nedeni olarak retrograd menstrüasyon teorisi ilk olarak John A. Sampson tarafından önerildi.

Retrograd menstrüasyon teorisi (aynı zamanda implantasyon teorisi veya transplantasyon teorisi olarak da adlandırılır), ektopik endometriumun endometriozise yayılması ve dönüşümü için en yaygın olarak kabul edilen teoridir. Bir kadının adet akışı sırasında, endometriyal kalıntıların bir kısmının Fallop tüplerinden geriye doğru aktığını ve periton boşluğuna doğru aktığını ve kendisini periton yüzeyine (karın boşluğunun astarı-peritona ) bağladığını ve burada dokuyu istila etmek için ilerleyebileceğini öne sürüyor. Endometriumun veya kök hücreler veya sölomik hücreler gibi herhangi bir menşe hücrenin endometriozise dönüşümünün hangi aşamada başladığı açık değildir.

Teoriyi destekleyen kanıtlar, endometriyal lezyonlara ve retrograd menstrüasyona dönüşebilecek periton boşluğuna bağlı endometriyal implantlarla bir ilişkinin; ve rhesus maymunları ve babunlar gibi doğal bir adet döngüsüne sahip hayvanların aksine, endometriyumu dökülmeyen kemirgenler ve insan dışı primatlar gibi hayvanlarda doğal olarak endometriozis gelişmemesi gerçeğidir.

Retrograd menstrüasyon tek başına endometriozis vakalarının tümünü açıklayamaz ve genetik, immünoloji, kök hücre göçü ve sölomik metaplazi gibi ek faktörler yayılmış hastalığı ve neden birçok bireyi açıklamak için gereklidir?

Retrograd menstrüasyon ile endometriozis teşhisi konmaz. Ek olarak, endometriozis;

 • erkekler,
 • fetüsler
 • ergenlik öncesi kızlar dahil olmak üzere,
 • hiç adet görmemiş kişilerde çok ama çok nadiren ortaya çıkmıştır.

Endometriozis vakalarının neden beyinde ve akciğerlerde ortaya çıktığını açıklamak için retrograd menstrüasyon teorisini tamamlamak için daha fazla teorik eklemeye ihtiyaç vardır.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin retrograd menstrüel sıvının döngüsel saldırısıyla baş edememe olasılığını araştırıyorlar. Bu bağlamda, endometriozisin

 • otoimmün hastalık,
 • alerjik reaksiyonlar ve
 • toksik maddelerin etkisi ile ilişkisini incelemeye ilgi vardır.

Toksik materyaller veya otoimmün hastalık ile endometriozis arasında nedensel bir ilişkinin olup olmadığı hala belirsizdir.

Endometriozisli kişilerde makrofaj kaynaklı salgı ürünlerinde artış gibi bağışıklık sistemi değişiklikleri vardır, ancak bunların hastalığa katkıda bulunup bulunmadığı veya ondan kaynaklanan reaksiyonlar olup olmadığı bilinmemektedir.

Endometriotik lezyonlar, endometrium ile karşılaştırıldığında biyokimyaları, hormonal tepkileri, immünolojileri, inflamatuar yanıtları bakımından farklılık gösterir. Bunun nedeni, endometriozise neden olan hücrelerin bir yan hücre popülasyonu olmalarıdır. Benzer şekilde, endometriozisli kişilerde peritonun mezotelyumunda sıkı bağlantıların kaybı gibi değişiklikler vardır, ancak bunların bozukluğun nedenleri mi yoksa etkileri mi olduğu bilinmemektedir.

İmperfore kızlık zarının ilk adet döngüsünden önce kendi kendine çözülmediği ve tespit edilmediği nadir durumlarda, cerrahi insizyonla problem çözülene kadar kan ve endometrium uterus içinde tutulur. Birçok sağlık çalışanı bu kusurun endometriozis yapmasıyla asla karşılaşmazlar.

Diğer teoriler

Kök hücreler: Endometriozis, kemik iliğinden ve potansiyel olarak başka kaynaklardan gelen kök hücrelerden kaynaklanabilir. Özellikle bu teori, beyin veya akciğerler gibi pelvisten uzak bölgelerde bulunan endometriozisi açıklar. Kök hücreler, periton gibi lokal hücrelerden veya kemik iliğinden olanlar gibi kan akışında yayılan hücrelerden olabilir.

Vasküler yayılım: Vasküler yayılım, patogenezde yer alan kemik iliği kök hücreleriyle ilgili yeni çalışmalarla yeniden canlandırılan 1927 tarihli bir teoridir.

Çevre: Çevresel toksinler (örneğin, dioksin, nikel) endometriozise neden olabilir. Dioksinler ve dioksin benzeri bileşikler gibi toksinler, insan vücudunda biyolojik olarak birikme eğilimindedir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak ‘dioksin benzeri çevresel kimyasalların neden olduğu inflamatuar benzeri süreçlerin, normal endometriyal ve bağışıklık hücre fizyolojisini değiştirebilmesi, normal olarak bağışıklık sistemi hücreleri tarafından temizlenen periton boşluğu içinde endometriyal dokunun kalıcılığına ve gelişmesine izin vermesi makuldür’ . Dioksin emzirmeyle en fazla olacak şekilde anneden bebeğe geçmektedir. Kişi hayatı boyunca alacağı dioksinin yaklaşık yarısına emzirmeyle sahip olmaktadır.


Müllerianosis: Fetal otopsi ile desteklenen bir teori, embriyonik gelişim sırasında dişi üreme (Müllerian) yolu olarak adlandırılan ve embriyonik yaşamın 8-10. göç eden rahimden çıkar ve tohumlar veya kök hücreler gibi davranır

Sölomik metaplazi: Endometriyal ve peritoneal hücrelerin ortak atası olan sölomik hücreler, belki de iltihaplanma tarafından tetiklenen bir hücre tipinden diğerine metaplaziye (dönüşüm) uğrayabilir.


Vaskülogenez: Ektopik endometriyal dokunun mikrovasküler endotelinin %37’ye kadarı endotelyal progenitör hücrelerden kaynaklanır, bu da geleneksel anjiyogenez işlemi yerine vaskülojenez işlemiyle de novo mikrodamar oluşumuna neden olur.

Nöral büyüme: Endometrioziste yeni sinir liflerinin artan bir ifadesi bulunur, ancak ektopik endometriotik doku oluşumunu tam olarak açıklamaz ve algılanan ağrı miktarı ile kesin olarak ilişkili değildir.

Otoimmün: Graves hastalığı, hipertiroidizm, guatr, oftalmopati ve dermopati ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Endometriozisli kişilerde Graves hastalığı oranları daha yüksekti. Graves hastalığı ve endometriozis arasındaki bu potansiyel bağlantılardan biri otoimmünitedir.


Oksidatif stres – Mitokondriyal Disfonksiyon: Demir akışı, ektopik endometriotik hücrelerin yapışmasına yol açan peritoneal mezotelin lokal yıkımı ile ilişkilidir. Peritoneal aşırı demir yükünün, demir bağlayıcı protein hemoglobin içeren eritrositlerin yıkımından veya peritoneal demir metabolizma sistemindeki bir eksiklikten kaynaklandığı öne sürülmüştür. Oksidatif stres aktivitesi ve reaktif oksijen türlerinin (süperoksit anyonları ve peroksit seviyeleri gibi) endometriozisli kişilerde normalden daha yüksek olduğu bildirilmektedir.Oksidatif stres ve aşırı ROS varlığı dokuya ve onun komponenti olan mitokondriyal DNA ya zarar verebilir ve hızlı hücre bölünmesini indükleyebilir.

Lokalizasyon

Olası endometriozis yerleri
Çoğu zaman, endometriozis şu durumlarda bulunur:

 • yumurtalıklar
 • fallop tüpleri
 • Rahmi yerinde tutan dokular (bağlar)
 • rahmin dış yüzeyi
 • Daha az yaygın olan pelvik bölgeler şunlardır:
  • vajina
  • serviks, rahim ağzı
  • vulva
  • bağırsak
  • mesane
  • rektum

Endometriozis, serviks ve vajinaya veya ‘skar endometriozis’ olarak bilinen cerrahi abdominal insizyon bölgelerine yayılabilir.

Rektovajinal veya bağırsak endometriozisi, endometriozisi olanların yaklaşık %5-12’sini etkiler ve barsak hareketlerinde şiddetli ağrıya neden olabilir.

Derin infiltre endometriozis, subperitoneal dokuda endometrial bezlerin ve 5 mm’den fazla infiltre eden stromanın varlığı olarak tanımlanmıştır. DİE prevalansının %1-2 olduğu tahmin edilmektedir. Derin endometriozis tipik olarak vezikouterin kıvrımında veya bağırsağın 20 cm’nin altında tek bir nodül olarak ortaya çıkar. Derin endometriozis sıklıkla şiddetli ağrı ile ilişkilidir.

Ekstrapelvik endometriozis

Nadiren endometriozis, akciğerler, beyin ve deri gibi vücudun ekstrapelvik kısımlarında görülür. Cerrahi abdominal kesilerde ‘skar endometriozis’ oluşabilir. Skar endometriozisi için risk faktörleri arasında histerotomi veya sezaryen gibi önceki karın ameliyatları veya ektopik gebelikler, salpingostomi puerperal sterilizasyon, laparoskopi, amniyosentez, apendektomi, epizyotomi, vajinal histerektomiler ve fıtık onarımı bulunur.

Endometriozis; kutanöz endometrioziste deri lezyonları ile de ortaya çıkabilir.

Daha az yaygın olarak lezyonlar diyafram veya akciğerlerde bulunabilir. Diyafragmatik endometriozis nadirdir, neredeyse her zaman sağ hemidiyaframdadır ve adet döneminde sağ skapula (omuz) veya servikal bölgede (boyun) döngüsel ağrıya neden olabilir. Pulmoner endometriozis, sendromlu kadınların %73’ünde görülen katamenial (menstrüasyon sırasında ortaya çıkar) pnömotoraks, %14’ünde katamenial hemotoraks, %7’sinde katamenial hemoptizi ve %6’sında pulmoner nodülleri içerebilen bir torasik endometriozis sendromu ile ilişkili olabilir.

Derin pelvik endometriozis ikiye ayrılır:

Ön çıkmaz

 • Mesanenin detrüsör kasının endometriozisi ile ilişkili yapışıklıklar ve antefleks uterus
  vezikovajinal septal tutulum tipik olarak daha kaudal

Arka çıkmaz

 • retroperitoneal lezyonlar ve infiltre lezyonlarla sonuçlanabilecek bağımlı intraperitoneal yerleşimler
 • ön rektal duvar ve arka vajinal forniks arasındaki yapışıklıklar
  • rektovajinal septal tutulum
  • pelvik yan duvar
  • Pelvik odakların genişlemesinden kaynaklandığı söylenen üreter lezyonları ve yumurtalık endometriozisi dahil
  • gastrointestinal sistem
   • implantasyon hastaların %12-37’sinde görülür
   • nadiren terminal ileumun proksimalinde
   • rektosigmoid > apendiks > çekum > distal ileum
  • idrar yolu
   • tutulum şiddetli pelvik hastalık dışında tipik olarak asemptomatiktir
   • mesane > distal üreter
 • Karın dışı yerler şunları içerir:
  • göğüs
   • nadir
   • neredeyse sadece sağ taraflı
   • genellikle uzun süreli (>5 yıl) pelvik endometriozis ortamında
  • deri hastalığı
   • yara izleri (skar endometriozisi)
   • karın duvarı ve girintiler (ör. kasık fıtıkları / göbek bölgesi – göbek endometriozisi)
  • serviks: koni biyopsisi ile ilişkili
  • labia/vulva (yuvarlak bağ yoluyla)
  • Nuck kanalı
  • kasık bölgesi (kasık endometriozisi)Kadın Hasta İse Evde Huzur Yoktur

Çerez Politikası

Son güncellenme: 05/11/2022

Biz, Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

 1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

 1. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

 1. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

 1. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?</b >

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?</b >

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle mesut-bayraktar@hotmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Koşulları

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen https://muglakadindogum.net web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

https://muglakadindogum.net web sitesi Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SİTE’ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. SİTE’yi kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı

Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, SİTE’de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

SİTE’de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra “içerik” olarak anılacaktır) Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

Kullanıcıların tamamı, SİTE’yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
SİTE’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
SİTE’de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
SİTE’yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
SİTE’de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE’ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.


Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE’nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; Muğla Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Mesut Bayraktar Özel Muayenehanesi, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere mesut-bayraktar@hotmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle mesut-bayraktar@hotmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitede bulunan metin ve/veya görsel içerikler reklam amacı gütmemekte olup, ön bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu görsel ve/veya metin içerikler hiç bir tıbbi ya da evde uygulamaya dayanak oluşturmaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler yasal uyarı metninde yer alan hususları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Site içeriğinin tanı ve tedavi amacıyla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye, kullanıcıya aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılır. Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir.

Gizlilik tercihleri sayfası

Web sitemdeki makalelerin büyük kısmının içeriklerinin telif hakkı Jinekolog Op. Dr. Mesut Bayraktar’a aittir. Makalelerin büyük kısmı hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Sınırlı Sorumluluk Beyanı Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır. Her Ne Amaçla Olursa Olsun, Mesut Bayraktar’ın Yazılı İzni Olmadan, Kişisel & Mesleki Fotograflarının; Kopyalanması, Ekran Görüntüsünün Alınması, Download Edilmesi, Fotografının Çekilmesi ,Saklanması, Yayınlanmasına, İyi – Faydalı, Kötü & Art Niyetli Amaçlar için Kullanılmasına İzin Vermiyorum. İzinsiz Tüm Kullanım, Paylaşım, Kopyalanma, Saklama Ve Benzeri Durumda Suç Duyurusunda Bulunulacak ve de ‘ Telif Hakkı ‘ Talep Edilecektir.