WhatsApp Search

BARTOLİN KİST EKSİZYONU VE APSE DRENAJI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

BARTOLİN KİST EKSİZYONU VE APSE DRENAJI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

BARTOLİN KİST EKSİZYONU VE APSE DRENAJI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 150 150 Muğla Kadın Doğum Doktoru ☎️: 05467740159

“11 Nisan 1928 Tarih ve 1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’un 70. Maddesi” ve uyarınca: Tıbbi, invaziv ve cerrahi müdahaleler öncesinde hastalardan alınması gereken onam belgesidir

Sayın Hastam, Sayın Veli/Vasi Lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form sizi işlem hakkında bilgilendirme amacıyla oluşturdum. Bilgilendirme sonucunda tamamen serbest iradenizle işlemi yaptırma veya reddetme hakkına sahipsiniz.Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem/tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu sürece sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa, lütfen hekiminize sorunuz. Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme onay vermek veya vermemek kendi kararınıza bağlıdır. Onay veriyorsanız, bu dokümanda çerçeve içerisinde belirtilmiş alanı imzalayınız. Tıbbi kayıtlarınız sizin dışınızda hiç kimse ile paylaşılmaz. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili bilgi ve dokümanlar “Gizli Hasta Bilgilerinin Paylaşılmasına İlişkin Onam Formu” ile yazılı onay verdiğiniz yakınlarınıza verilebilir. Size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.

TIBBİ DURUM-HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRME :

Yakınmanız nedeniyle başvurmuş olduğunuz muayenehanemde yaptığım muayene, tetkik ve incelemeler sonucunda…………………………………………………………………….. sorununuz olduğunu saptadım. Bu rahatsızlık “ Bartolin Kist Eksizyonu Ve Apse Drenajı “ adı verilen ameliyatla giderilebilmektedir. Bartolin kisti veya bartolin absesi tedavisi cerrahi işlemi iki şekilde yapılır. En çok ve ilk tercih edilen ve daha az travmatik olan tıkanmış olan kanalların dışarı doğru açılması “marsupializasyon, ağızlaştırma” ameliyatıdır.Eğer abse formu olmamış ise lokal anestezi ile de kolaylıkla yapılabilecek bu operasyonda kist küçük bir delik ile açılır ve içi boşaltıldıktan sonra deliğin kapanmaması için dışa ağızlaştırılarak dikilir. Yaklaşık 8-10 dakikalık bu basit operasyon kanama riski olmadan ve ağrısız bir şekilde yapılabilmektedir. Hasta ameliyat ile birlikte hemen rahatlar ve 5-8 gün içinde bartholin bezi ödem de çözülerek eski haline dönmeye başlar. Büyük bartholin abselerinde ise bu operasyon tercihen genel anestezi ile yapılabilir..

GİRİŞİM-İŞLEM-AMELİYATTAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR :

Size yapılacak girişim-işlem-ameliyat anlatılacak ve bir aydınlatılmış onam formu imzalatılacaktır. Bu uygulama, tüm işlemi anladığınızdan emin olmak için gereklidir. Herhangi bir soru veya kaygınız varsa, lütfen çekinmeden sorunuz. Bu girişim-işlem-ameliyat anestezi altında yapılacağından anesteziye ilişkin bilgi ve olası riskler ilgili uzman tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacak ve ayrı bir onam formu imzalatılacaktır. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime gore değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirebilir.

GİRİŞİM – İŞLEM – AMELİYAT SONRASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

Ameliyattan sonra durumunuza göre servis veya yoğun bakıma alınabilirsiniz. Bir süre (ortalama 6 saat) size ağızdan yemek verilmeyecek, damar yoluyla besleneceksiniz. Ameliyat sonrası dönemde sizden yürümeniz, derin nefes alıp vermeniz, öksürmeniz, çeşitli etkinliklerde bulunmanız istenebilir. Yattığınız süre içerisinde damar içi, kas içi, cilt altı, ağız veya solunum yoluyla size çeşitli ilaçlar verilecektir. Verilecek ilaçlar ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirileceksiniz. Benzer şekilde, gerekmesi halinde kan veya kan ürünleri transfüzyonları hakkında detaylı bilgi size sunulacaktır. Tüm bu tedbirler daha kısa sürede iyileşmenizi sağlamak ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önlemek amacını taşımaktadır. Hastanede kalış süreniz ortalama 1-14 gün olsa da bu süre iyileşme, istenmeyen durum görülmesi gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Taburculuk sonrasında bazı ilaçlara devam etmeniz istenecektir. İlaçları ne süreyle ve nasıl kullanacağınız ve poliklinik kontrolüne ne zaman geleceğiniz doktorunuz tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacak, unutmamanız için epikrizinize işlenecektir. Tıbbi gereklilik halinde bir süre yoğun bakımda takip edilebilirsiniz.

GİRİŞİM – İŞLEM – AMELİYATIN RİSKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :

Ameliyatınızla ilgili olarak istenmeyen durumlarla karşılaşma riski bulunmaktadır. Bu durumlar, aşağıda açıklananlarla sınırlı değildir. Belirtilen sorunlar, ender de olsa yeniden girişim-işlem-ameliyata alınmayı da gerektirebilir. Bunların oluşmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Oluşmaları halinde tedavi süresi uzayacak veya ek tedavilere ihtiyaç oluşabilecektir. Bu durumlar, nadir de olsa ölüme sebebiyet verebilir. Aşağıda bazıları açıklanmış olan tüm bu istenmeyen durumların ortaya çıkıp çıkmayacağının önceden tahmin edilmesi oldukça güçtür.

ÖZEL RİSKLER :

Kanama: Belli bir miktara kadar olan ve klinik olarak önemsiz kabul edilen kanamalar dışında ender de olsa ciddi ve acil ameliyat veya kan ürünlerinin naklini gerektiren kanamalar görülebilmektedir.

Organ yaralanmaları: Büyük ve küçük kan damarlarında, bağırsaklarda, mesanede, idrar yollarında delinme ve/veya yanmaya bağlı yaralanmalar görülebilir. İdrar yolları yaralanmalarında uzun süreli mesane sondası kullanımı veya idrar yollarına stent/tüp yerleştirilmesi gerekebilir.

İşlemin tamamlanamaması: Teknik zorluklar veya fiziksel engeller nedeniyle alınması hedeflenen oraganlar alınamayabilir veya kısmen alınabilirler. Tedavinin tamamlanması için ek seans gerekebilir.

Barsağın çalışmaması (ileus): Ameliyattan sonra, mekanik veya fonksiyonel nedenler bağlı olarak barsakların çalışmaması veya tıkanması görülebilir. Bu durumda öncelikle ağızdan besin ve sıvı alımı kısıtlanır. Tıbbi takip ve tedavinin yeterli veya uygun olmadığı durumlarda ameliyat gerekebilir.

İnce ve kalın bağırsakların hasar görmesi: Bu hasara bağlı olarak barsağın bir kısmının çıkartılması ve barsağın geçici veya kalıcı olarak karına ağızlaştırılması (kolostomi) gerekebilir.

Fistül oluşumu: Bağırsak, mesane, idrar yolları ile vajen veya cilt arasında termal (ısıl) veya mekanik hasara bağlı olarak fistül adı verilen kanallar oluşabilir, ve bunları düzeltmek için ek ameliyatlara gereksinim duyulabilir.

Karın içerisinde yapışıklıklar oluşması ve ağrı: Karın içerisinde oluşabilecek yapışıklıklara veya nedbe dokularına bağlı ağrı olabilir. Ağrıların önemli bir kısmı operasyondan sonraki bir kaç gün içerisinde azalır veya geçer. Nadiren bu süre uzayabilir. Ağrıların tedavisinde ağrı kesiciler kullanılır. Ayrıca, karın içerisinde oluşabilecek yapışıklıklar tüp veya bağırsak fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilirler. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

Emboli (toplardamarların pıhtı, yağ veya gaz ile tıkanması): Uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklardaki toplardamarlarda pıhtı birikmesi (derin ven trombozu) sözkonusu olabilir. Uzun süre kan pıhtılaşmasını önleyici tedavi uygulanması gereken bu hastalıkta, bacak toplardamarında bulunan bir pıhtı koparak akciğere giden toplardamara kadar gidebilir (Pulmoner emboli). Pıhtılaşma riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (koagülasyona eğilim yaratan hastalıklar, obezite, damar hastalıkları, sigara kullanımı, diabet, hareket kısıtlılığı vb.) artabilir. Derin ven trombozundan çok daha nadir olarak damarların gaz veya yağ ile tıkanması söz konusu olabilir.

Tekrar abse veya kist oluşması: Bu durum nadir değildir ve ek ameliyat gerekir.

Enfeksiyon (iltihap): Ameliyat sonrasında çeşitli iltihaplar görülebilir. Yara yeri enfeksiyonunda yara yeri kültürü alınarak uygun antibiyotik tedavisi başlanır, gerekirse yara geçici bir süre için açık bırakılır ve gereken sıklıkta pansuman ile takip edilir. Solunum yolu enfeksiyonu veya karın içi enfeksiyonu gelişmesi durumunda uygun kültürler alınır ve sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavisine başlanır. Apse oluşması durumunda ameliyat ile apsenin boşaltılması veya tamamen alınması gerekir. Enfeksiyon riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (obezite, damar hastalıkları, diabet, sigara kullanımı, immün sistem bozuklukları vb.) artabilir.

GENEL RİSKLER:

Girişim-işlem-ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeye bağlı tıbbi literatürde tanımlı çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kesi bölgesinde hafif uyuşukluk hissi ya da kalıcı nedbe, uygulamalar sırasında pozisyon vermeye bağlı kısa veya uzun süreli ağrı-uyuşukluk, ishal veya kabızlık, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi), kalp ritm bozuklukları, ani kalp durması, alerjiler, uzuv ve organ işlevlerinde kayıp ve yetmezlikler, felç, beyin hasarı, sara nöbetleri gibi istenmeyen durumlar ender olsa da bilmeniz gereken ve karşılaşılabilecek durumlardandır. Bunlar nedeniyle antibiyotik tedavisi veya ek ameliyatlar gerekli olabilir, tedavinizin yoğun bakımda sürdürülmesi gerekebilir.

Kan, Kan Ürünü Transfüzyonu ve Riskleri: Girişim-işlem-ameliyat sırasında kanamalar oluşabilir. Oluşan bu kanamalar sonrasında veya kansızlığın düzeltilmesine yönelik olarak tam kan, eritrosit, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu olarak isimlendirdiğimiz kan ve kan ürünleri uygulanabilir. Bu ürünlerin uygulanmasına bağlı olarak; ateş, kaşıntı, kızarıklık ve diğer alerjik reaksiyonlar gibi minör reaksiyonlar yaklaşık olarak 1/100.000 oranında görülebilir. Kanama, kan basıncında azalma, böbrek yetmezliği veya ölüm gibi daha ciddi reaksiyonların görülmesi 1/10.000’den daha azdır. Viral hepatit, HIV görülme oranı ise 1/10.000 – 1/500.000 dir.

Tedavinizin herhangi bir aşamasında kullanılacak olan herhangi bir ilacın kullanım yoluna bağlı olan ve/veya olmayan ilaçlara bağlı yan etkiler oluşabilir. Bu yan etkiler alerjiler, ölüm, kısmi veya geçici sakat kalmaya neden verebilecek özellikte olabilir. Bazı ilaçlarda cilt üzerinde kalıcı lekeler (sabit ilaç reaksiyonu) gelişebilir. Hangi ilacın size fayda etmeyeceği yan etki, alerji, ölüm , sakatlık yapabileceği önceden biinememektedir. Mutla sonuç veren testi incelemesi yoktur. Hatta penisilin alerjisi nedeniyle yapılacak test için kullanılacak ilaçlar – malzemeler dahi alerji yapabilir. Alerji ve buna bağlı gelişecek (ölüm sakatlık dahil) durumunda hekimi ilacı üreten, üretim aşamasında – depolama – dağıtım – muhafaza , kullanımını onay verme aşamasında bulunan şahıs olmadığından; aynı sizin gibi son kullanıcı olduğundan, alerji durumunda hasta kadar mağdur olan taraftır. İlaca bağlı her hangi bir yan etkide olası sorumlunun üretici (ilaç firması) olduğunu bilerek hekimin tedavilerini alıyorum.

ÖLÜM RİSKİ:

Her Türlü basit – ileri düzey tedavi , müdahale, cerrahi işlemde ölüm riski vardır. Hekim her türlü cerrahi – medikal işlemde yaşam garantisi tahhütünde bulunamamaktadır. Ölüm durumu; hiç tahmin edilemez, bilinemez, ön görülemez, hatta araştırmalarda çıkmamış, muayenelerde kendini belli etmemiş sebeplerle; aniden veya işlemlerden sonra hastane odasında , evinizde , yolda vb… durumlarda gelişebilir. Gerçek ölüm sebebi yapılacak adli tıp otopsisinde bulunamadığı gibi, farklı bir, ilgili – ilgisiz ölüm sebebide çıkabilir. Zaten böyle belirgin – aşikar bir ölüm riski olsaydı; bu riski mümkün olan en düşük seviyeye indirecek önlemler Hekim tarafından alınmış olacaktı. Unutmayınız ölüm riski sıfırlanamaz. Hekim hastalarını yaşatmak, hayat konforlarını artırmak için meslek icrasında bulunmaktadır. Ölüm durumunun vuku bulması durumunda Hekime yönelik; bilmeliydi, önlemeliydi, tahmin etmeliydi, araştırmalıydı, düşünmeliydi vb şekilde suçlayıcı ( taksirli / taksirsiz ) ithamlarda bulunmayı şuan siz veya yakınlarınız düşünüyorsanız; ölüm riskini kabül edemiyorsanız; bu işlemden şimdi – şuan vaz geçmenizi; mevcut sağlık durumunuzla hayatınıza devam etmenizi tavsiye ederim. Hekimin zeki bir insan – bilinçli bir insan olması durumuna ithafen hekime yönelik ; hastanın / hastamın ölüm vuku bulma halinin eklenmesi durumunda; taksirli / taksirsiz ölüme sebebiyet verme olarak mevcut durumu yorumlamayacağımı, iddia etmeyeceğimi / etmeyeceğimizi peşinen taahhüt ediyorum / ediyoruz.

Girişim-İşlem-Ameliyatın Yararları ve Başarı Şansı Hakkında Bilgilendirme: Başarı şansı orta ve çabuk sonuçlanan bir tedavi yöntemidir. Tekrarlama olasılığı vardır

Girişim-İşlem-Ameliyat Yerine Uygulanabilecek Diğer Seçenekler

o Antibiyotil tedavisi, kendisinin drene olmasını beklemek vb …

o Periyodik takip

o Hiçbiri

Girişim-İşlem-Ameliyatın Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Riskler

…………………………………………………………………………………….

ÖZEL DURUMLAR:

Tütün ve Tütün Mamülleri: İşlemin öncesinde veya sonrasında aktif veya pasif maruziyet olacak şekilde tütün ve tütün mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına , engel olmasına , bozulmasına neden olabileceği bana anlatıldı vede buradan da okuyarak tekrar öğrendim. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam , kötü doku iyileşmesi, kötü yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

Maliyet :

Hastanın tedavi ve/veya gelişebilecek komplikasyon masrafları, ek tedavi gereksinim masrafları, her türlü nakil – transport masrafları, konaklama giderleri, hastane ücretleri, hastane sarf ve ilaç masrafı, ameliyathane kullanım ücretini, ameliyat – işlem – girişim sonrasındaki her bir muayene ücreti, girişim – işlem tekrar ücretleri, Hastanın tedavisi nedeniyle Hekimin konaklama ve transport ücretleri vb kendileri veya hukuki temsilcileri tarafından peşin – nakit olarak Hekime ödeyecekleri koşuluyla bu onam formunu imzalayınız.Hasta ve/veya vekili ödemelerin tamamını yapacağını, ödeme yapmaktan kaçınma yapmayacağını, tedavi bedellerini ödememek için yokluk yaratmayacağını, meslek icrasında Hekimi zorluk içerisinde bırakmayacağını, var olan mevcudunu veya zenginliğini gizleyerek, eksilterek meslek icrasını hekime zulüm haline getirmeyeceğini, Hekimi maddi külfete sokmayacağını, Hekime insani ve vicdani yaklaşımlar ile tedavi masrafını ödeyeceğim deyip, tedaviyi aldıktan sonra ilişki – irtibatı kesip kaçmayacağını, işlemin teknik zorluğa veya arzu edilmeyen komplikasyona evrilmesi durumunda doğacak maddi ödemelerden kaçınmak ve de Hekime külfeti yıkmak hatta yaptığı ödemeleri geri istemek amacıyla; “teşhislerin yanlış – tedavilerin yanlış seni savcılığa şikayet edeceğim” şeklinde tehdit – şantaj yaklaşım tarzında Hekim & tedavi uyumuna aykırılıklar yapmayacağını taahhüt eder. Bunun karşılığında da hekim meslek icrasını gücü ve imkanları oranında tatbik eder. Anlaşmazlık durumlarında Muğla Mahkemeleri yetkilidir. Maddi İmkansızlık Nedeniyle Op.Dr Mesut Bayraktar’ ın Sunduğu Kaliteli ( Stardart Üstü ) Tedavilerden – Yaklaşımlardan Mahrum Kalmamak İçin ; Anayasa Madde 5 Esas Dayanak Olmak Üzere 3294 Sayılı Kanun, 3359 Sayılı Kanun Madde 3/b, 5394 Sayılı Kanun Madde 67 ve 38/m Uyarınca; En Yüksek Mülki Amire Yazılı İhbar – Bildirim Yaparak; Op.Dr.Mesut Bayraktar’dan Sizin İçin ”Kaliteli Sağlık Hizmet Arzının” Satın Alınarak Sunulmasını , Talep Etme Hakkınızın ( Kanuni Bir Hak ) Var Olduğunu Hatırlatırım.

HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAMI :

Dr. .Mesut Bayraktar’dan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili olarak yapılacak tıbbi-cerrahi tedavi veya tanı amaçlı girişimler konusunda ayrıntılı bilgi aldım. Toplam üç sayfa olan bu dokümanının her sayfasını okudum, anlamadığım hususları Dr.Mesut Bayraktar’a sorarak öğrendim. Tedavinin yararları, başarı şansı ve süresi, tedavim sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskler ve komplikasyonlar ayrıntıları ile anlatıldı. Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin olabileceği anlatıldı. Bu tedavi yerine uygulanabilecek bir başka tedavi yönteminin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Hastalığım nedeni ile hastanede uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı. Durumum aciliyet göstermediği sürece, uygulanacak anestezinin ayrıntılarını bir anestezi uzmanı ile tartışma fırsatımın olduğu ve bunun için ayrı bir belge düzenleneceği bana anlatıldı. Durumum aciliyet göstermediği sürece, ameliyat öncesi yaptırmam gereken tetkikler hakkında bilgilendirildim ve bu tetkikleri yaptırmanın önemini anladım. Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabilineceği anlatıldı. Planlanan girişim ve-veya tedavilerde, ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durumlar ortaya çıkar ise; hekimimin ve diğer sağlık personelinin bu girişim-işlem veya ameliyatları yapmasına yetki veriyorum. Sonuç hakkında bana herhangi bir teminat veya garanti verilemeyeceğini biliyorum. İşlemin kan, kan ürünü transfüzyonunu içerebileceği ve olası riskleri anlatıldı. Tedavim sırasında gerekli olduğu takdirde kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmasına izin veriyorum. Hasta mahremiyeti hakları gözetilmek kaydıyla, tedavi planlaması ve uygulaması için gerekli kalıcı-geçici cilt işaretlemelerini, kimliğimi doğrulamak ve tedavi bölgesindeki gelişmeleri izlemek için vücut içi ve dışı fotoğraf çekilmesini ve diğer görünteleme işlemlerinin yapılmasını onaylıyorum. Hastalığımla ilgili tetkik, tedavi, sonuç bilgilerinin tüm kimlik bilgilerim gizli kalmak koşulu ile Dr.Mesut Bayraktar tarafından geriye ve ileriye yönelik bilimsel çalışmalar için, meslektaşlarıyla tartışma – fikir öneri alma amaçlı , kendini & tıp bilimini geliştirmek ve insanlığın faydasına yönelik bilimi geliştirmek için kullanılmasına ve yayınlanmasına izin veriyorum. :

……………………………..………………..……..

KAS İÇİ (İNTRAMÜSKÜLER) ENJEKSİYON İŞLEMİ :

Çok çeşitli nedenlerle kas içi enjeksiyon uygulanabilir. Bu işlem kas içine (kolun üst dış kısmı, kalçanın üst dış kısmı veya uyluğun üst ön kısmı) ilaç enjekte edilmesi işlemidir. Çok çeşitli hastalıklarda (infeksiyonlar, her türlü ağrı, kronik hastalıklar vb) kas içi enjeksiyon uygulaması yapılabilir. Kas içi uygulamasına örnek verecek olursak bazı aşılar, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, bazı antibiyotikler, vitaminler vb.Bazı ilaçlar sadece kas içi yapılmak üzere hazırlanmışlardır bunlar başka bir yoldan vücuda verilemez. Birçok ilacın ise kas içi, damar içi veya ağızdan alınmak üzere hazırlanmış formları mevcuttur. İlacın kas içine yapılması daha kısa sürede ve etkili olmasına olanak sağlar. Kas içi enjeksiyon genellikle kalçanın üst dış kısmına yapılır. Ancak hekimin gerek gördüğü durumlarda veya hastanın isteği üzerine yukarıda sayılan diğer bölgelerden birine de uygulanabilir. Uygulamada cilt antiseptik bir solüsyonla temizlenir ve iğne bölgeye batırılarak kas içine ilaç enjeksiyonu yapılır. İlaç verilmesi bittikten sonra iğne çekilir ve bölge kuru pamukla ovulur. Eğer girişim yapılırken kendinizi sıkmaz iseniz aşağıdaki yan etkilerin oluşma ihtimali çok azdır. Bu nedenle girişim esnasında derin nefes alıp veriniz. Kas içi enjeksiyon yapılırken ve iğne çekildikten sonra ağrı duyulabilir. Nadiren enjeksiyon yapılan yerde infeksiyon, kanama, morarma, yumru şeklinde şişlik ve kalıcı veya geçici sinir harabiyeti( güç kaybı, hissizlik ) meydana gelebilir. Çok nadiren de enjeksiyon yapılırken iğne kırılabilir. Daha önce bu girişimin yapılıp yapılmadığı, hastanın kullandığı ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, kanama bozukluğu veya alerjisi olup olmadığı hakkında hekime yeterli bilgi vermelisiniz (Bu aklıma gelmedi, unuttum, söylemedim şeklinde geçiştirebileceğiniz bir durum değildir).


Sizinle ilgili bilgiler (kimlik bilgileri, resimleriniz, rahatsızlıklarınız, verilen tedavi) sizin yazılı onayınız ve mahkeme kararı olmaksızın hiç bir mecrada, internet ortamında, sosyal medya paylaşım sitelerinde vb. açıklanmayacaktır. Aynı şekilde hasta ve/veya veli/vaside Op.Dr.Mesut Bayraktar’ın yazılı iznini almadan, Op.Dr.Mesut Bayraktar ile alakalı fotograf/ bilgi/ öneri/ tavsiye/ şikayet / yorum vb. şeklinde hiç bir paylaşımda bulunmayacağını taahhüt eder.

Bu formun bana tam olarak açıklandığını, okuduğumu veya okutturduğumu ve içeriğini anladığımı beyan ederim.

Bu bölüme; Hastanın veya Kanuni Temsilcisinin kendi el yazısı ile yazılmış

OKUDUM, ANLADIM, KABÜL EDİYORUM” ifadesi yazılacaktır.

……..……………………………………………………………………………..

Bu bölüme; Hastanın veya Kanuni Temsilcisinin kendi el yazısı ile yazılmış ” BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIM ” ifadesi yazılacaktır

……..……………………………………………………………………………..


Tarih: ………/………/……….…

Hastanın Adı-Soyadı & İmzası :

Doktorun Bildirimi:

Hastanın durumunu, tedaviye gereksinimini, girişim-işlem-ameliyatın ayrıntılarını, risklerini, bu hastaya özel gelişebilecek önemli riskleri, problemleri açıkladım. Hastanın-kanuni temsilcinin sorularını yanıtladım, hastanın-kanuni temsilcinin yukarıdaki bilgileri, diğer açıklamalarımı anladığı düşüncesindeyim.

Tarih: ………/………/…………

Doktorun Adı, Soyadı & İmzası :